Privacy policy

Bescherming van uw persoonsgegevens

Quatro Systems hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Quatro Systems houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
  • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens

Als Quatro Systems zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan zijn: na toestemming van de betrokken persoon, wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, wanneer noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, wanneer gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardige belangen. Meer informatie over wettelijke grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Indien je na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@quatrosystems.nl of 0182 39 03 33.

Bel met een adviseur op 0182 39 03 33


voor een vrijblijvende
afspraak.
Of stuur een bericht